Loading...


Time: from 8h00 from 12h00, Friday, 21/03/2014

Location: Room 801, E4 Building, 144 Xuan Thuy str, Cu Giay Dist, Hanoi

Content: Scholars, company managers discuss, share knowledge, experience about effective management of manufacturing operations in companies in Vietnam

Bài viết khác:
 
 
 
  VIDEO
 
 
  Chương trình Nhiệm vụ Chiến lược Nhiệm vụ Chiến lược

Trường Đại học Kinh Tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Địa chỉ: Phòng 309 nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel/ Fax: (84-4) 37950341 - Website: nvcl.ueb.edu.vn