Loading...

 

            

 1. Chức năng 
 
   Cơ cấu tổ chức của Ban điều hành nhiệm vụ chiến lược được xây dựng trên cơ sở thực hiện 3 nhóm chức năng chủ yếu sau:

-  Chức năng tham mưu và giúp Trưởng ban quả lý, điều hành hoạt động chung của Ban điều hành nhiệm vụ chiến lược

-  Chức năng tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình nhiệm vụ chiến lược trong đào tạo, quản lý giảng viên và người học.

-  Chức năng theo dõi giám sát và tư vấn hỗ trợ các hoạt động có liên quan đến chức năng của đơn vị trong Trường.

 
2. Nhiệm vụ

 

-  Liên hệ với trường đối tác, các cá nhân và tập thể có liên quan để ký kết các thỏa thuận hợp tác, hợp đồng theo yêu cầu.

-  Xây dựng kế hoạch tổ chức tuyển sinh đảm bảo đúng các quy chế, quy định hiện hành và chọn được người học tốt nhất

-  Điều phối và chỉ đạo các phòng ban chức năng phối hợp với Giám đốc đề án thực hiện các kế hoạch.

-  Định hướng phát triển bền vững đối với các ngành, chuyên ngành, thỏa thuận với trường đại học đối tác về một số vấn đề có liên quan

-  Quản lý, sử dụng hợp lý, có hiệu quả nguồn kinh phí được phân bổ

-   Phối hợp tốt với các cơ quan hữu quan, các tổ chức, cơ sở và doanh nghiệp.

 

Trong đó, một số nhiệm vụ, chức năng chính của từng thành viên trong ban điều hành:

 

- Trưởng ban điều hành:

+ Chịu trách nhiệm chỉ đạo chung về toàn bộ các việc liên quan đến nhiệm vụ chiến lược

+ Kiểm soát các hoạt động nhiệm vụ chiến lược theo kế hoạc đã được phê duyệt

 

- Phó trưởng ban điều hành:

+ Tham mưu và giúp trưởng ban chỉ đạo, điều hành các hoạt động có liên quan

+ Trực tiếp chỉ đạo, điều hành, kiểm tra việc giải quyết các công việc được phân công

 
 - Giám đốc đề án thành phần: trực tiếp quản lý, điều hành đề án thành phần thông qua cơ chế phối hợp và chịu trách nhiệm về kế hoạch, tổ chức và chất lượng thực hiện đề án thành phần trước Ban điều hành NVCL.

 

- Ủy viên

+ tham mưu và trợ giúp cho Trưởng ban về các hoạt động có liên quan

+ Hỗ trợ và làm việc với các đơn vị chức năng khác để triển khai nhiệm vụ và các công việc có liên quan.

 

- Chuyên gia tư vấn (nếu có):

+ Nghiên cứu và quản lý chương trình đào tạo được Trưởng ban điều hành nhiệm chiến lược mời. (nhiệm vụ cụ thể được thể hiện trong hợp đồng mời tư vấn).

                                                                                                                                                                                                                      
Bài viết khác:
 
 
 
  VIDEO
 
 
  Chương trình Nhiệm vụ Chiến lược Nhiệm vụ Chiến lược

Trường Đại học Kinh Tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Địa chỉ: Phòng 309 nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel/ Fax: (84-4) 37950341 - Website: nvcl.ueb.edu.vn