Loading...

TTTên đề tài / hướng nghiên cứuChủ trìThời gian
1Khoa  học lãnh đạo quản lý và sự vận dụng vào Việt Nam giai đoạn hiện nayPGS.TS. Đỗ Minh Cương 
2QGĐA.12.08
Nghiên cứu đối tượng điều tra làm nền tảng cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu(CSDL) tích hợp liên ngành, dài hạn, đa mục đích đánhgiá biến động kinh tế - xã hội – môi trường Việt Nam
TS. Nguyễn Đăng Minh 
3QGĐA.11.10
Xây dựng bộ tiêu chí chọn mẫu, danh sách mẫu chọn, quy trình công nghệ và đội  ngũ nhân sự làm nền tảng cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu(CSDL) tích hợp liên ngành, dài hạn, đa mục đích đánhgiá biến động kinh tế - xã hội – môi trường Việt Nam
TS. Phan Chí Anh 
4QGTĐ.12.23
Xây dựng mô hình đánh giá chất lượng dịch vụ trong các doanh nghiệp Việt Nam
PGS. TS. Hoàng Đình Phi 
5QGTĐ.13.23
Nghiên cứu chất lượng đội ngũ lãnh đạo cao cấp của doanh nghiệp ngoài quốc doanh của Việt Nam
PGS.TS. Lê Quân 
6QGTĐ.13.21
Xây dựng mô hình quản trị tinh gọn, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam
TS. Nguyễn Đăng Minh 

Bài viết khác:
 
 
 
  VIDEO
 
 
  Chương trình Nhiệm vụ Chiến lược Nhiệm vụ Chiến lược

Trường Đại học Kinh Tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Địa chỉ: Phòng 309 nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel/ Fax: (84-4) 37950341 - Website: nvcl.ueb.edu.vn