Loading...

 

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO/ CURRICULUM

Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 140 tín chỉ, trong đó:

Total number of credits required: 140 credits, included:

-  Khối kiến thức chung trong ĐHQGHN:                                            37 tín chỉ

    General Courses                                                                                37 credits

    (Không tính các môn học GDTC, GDQP-AN và kỹ năng mềm)

(not include courses of Gymnastics, National Defense Training and Social Skills)

 

 - Khối kiến thức chung theo lĩnh vực                                                   10 tín chỉ

   Courses of specific field                                                                      10 credits

 

 - Khối kiến thức của khối ngành                                                           23 tín chỉ

    General basic courses of disciplines                                              23 credits

     + Bắt buộc                                                                                            18 tín chỉ

        Selective                                                                                            18 credits

     + Tự chọn                                                                                          5/10 tín chỉ

        Elective                                                                                           5/10 credits

 

-   Khối kiến thức của nhóm ngành                                                       21 tín chỉ

     Basic courses of disciplines groups                                               21 credits

     + Bắt buộc                                                                                            15 tín chỉ

        Selective                                                                                             15 credits

     +Tự chọn                                                                                             6/12 tín chỉ

        Elective                                                                                            6/12 credits

 

-   Khối kiến thức ngành và bổ trợ                                                           38 tín chỉ

     Discipline courses                                                                               38 credits

       + Bắt buộc                                                                                            18 tín chỉ

           Selective                                                                                           18 credits

       + Tự chọn                                                                                         20/62 tín chỉ

           Elective                                                                                        20/62 credits

 

-     Khối kiến thức thực tập và khóa luận tốt nghiệp                            11 tín chỉ

       Internships and graduate thesis                                                      11 credits

 

 

 

STT

No

Mã Môn học

Subject Code

Tên Môn học

Subject

Ngôn ngữ giảng dạy

Language Teaching

Số tín chỉ

Number of Credits

Giờ tín chỉ

Credit hours

Môn học tiên quyết

Prerequisite

Lý thuyết

Theoretical

Thực hành

Practical

Tự học

Self-Study

I

Khối kiến thức chung (General Courses)

Không kể các môn học từ 10-13

(not include the courses from 10th -13th )

 

37

 

 

 

 

1

PHI1004

Những nguyên lí của chủ nghĩa Mác-Lê nin 1

Basic Principles of Marxism-Leninism 1

V

2

21

5

4

 

2

PHI1005

Những nguyên lí của chủ nghĩa Mác-Lê nin 2

Basic Principles of Marxism-Leninism 2

V

3

32

8

5

PHI1004

3

POL1001

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Ho Chi Minh Ideology

V

2

20

8

2

 

4

HIS1002

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

Revolutionary policy of the Vietnam Communist Party

V

3

35

7

3

POL1001

5

FLF1105

Tiếng Anh A1

English Level A1

E

4

16 

40

4

 

6

FLF1106

Tiếng Anh A2

English Level A2

E

5

20

50

5

FLF1105

7

FLF1107

Tiếng Anh B1

English Level B1

E

5

 20

50

5

FLF1106

8

FLF1108

Tiếng Anh B2

English Level B2

E

5

20

50

5

FLF1107

9

FLF1109

Tiếng Anh C1

English Level C1

E

5

20

50

5

FLF1108

10

INT1004-E

 Tin học cơ sở

Basic Informatics

E

3

17

28

 

 

11

 

Giáo dục thể chất

Physical Education

V

4

4

52

4

 

12

 

Giáo dục quốc phòng

National Defense Education

V

7

53

42

10

 

13

 

Kĩ năng mềm

Soft Skills

E

3

21

5

4

 

II

Khối kiến thức theo lĩnh vực

Courses of specific field

 

10

 

 

 

 

14

MAT1092-E

Toán cao cấp

Advanced Mathematics

E

4

35

15

10

 

15

MAT1101-E

Xác suất và thống kê

Probability and Statistics

E

3

40

2

3

MAT1092-E

16

MAT1005-E

Toán kinh tế

Mathematics for Economists

E

3

26

19

 

MAT1101-E

III

Khối kiến thức theo ngành

General basic courses of disciplines 

 

23

 

 

 

 

III.1

Các môn bắt buộc

Selective courses

 

18

 

 

 

 

17

INE1050-E

Kin tế vi mô

Microeconomics

E

3

25

5

15

INE1050-E

18

INE1051-E

Kinh tế vĩ mô

Macroeconomics

E

3

25

5

15

INE1051-E

19

PEC1052

Lịch sử kinh tế Việt Nam

History of Vietnamese Economy

V

2

20

10

 

 

20

THL1057-E

Nhà nước và pháp luật đại cương

Introduction to State and Law

E

2

25

5

 

 

21

BSA2004-E

Quản trị học

Management

E

3

35

10

 

 

22

INE1052-E

Kinh tế lượng

Econometrics

E

3

22

21

2

INT1004-E

MAT1101-E

INE1051-E

23

BSA 2010

Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp

Business Ethical  and corporate culture

V

2

18

10

2

 

III.1

Các môn tự chọn

Elective Courses

 

5/10

 

 

 

 

24

BSA1056-E

Giao tiếp kinh doanh

Business Communication

E

3

35

10

 

 

25

BSA3051-E

Nghiên cứu hành vi và xã hội

Behavior and Social Research

E

3

33

10

2

 

26

BSA1054-E

Kỹ năng làm việc theo nhóm

Teamwork skills

E

2

20

10

 

 

27

HIS1055-E

Lịch sử văn minh thế giới

Civilization World History

E

2

18

10

2

 

IV

Khối kiến thức theo nhóm ngành

Basic courses of disciplines groups

 

21

 

 

 

 

IV.1

Các môn học bắt buộc

Selective courses

 

15

 

 

 

 

28

BSA2018-E

Tài chính doanh nghiệp 1

Introduction to Finance

E

3

35

8

2

BSA2001-E

29

BSA2001-E

Nguyên lí kế toán

Principle of Accounting

E

3

15

28

2

 

30

BSA2002-E

Nguyên lý Marketing

Marketing

E

3

35

5

5

 

31

BSA2014-E

Quản trị sản xuất và tác nghiệp

Production and Operations Management

E

3

35

8

2

 

32

INE2028-E

Kinh doanh quốc tế

International Business

E

3

35

8

2

INE1051-E

IV.2

Các môn học tự chọn

Elective courses

 

6/12

 

 

 

 

33

BSA1057-E

Nghệ thuật và nhân văn

Arts and Humanity

E

3

35

10

 

 

34

BSA3028-E

Đàm phán và giải quyết xung đột

Negotiation and Conflict Resolution

E

3

35

8

2

 

35

MNS3010-E

Hành vi tổ chức

Organizational Behavior

E

3

35

8

2

 

36

BSA3052-E

Lí thuyết trò chơi và ra quyết định kinh doanh

Game Theory and Business Decisions

E

3

35

8

2

INE1050-E

V

Khối kiến thức ngành

Discipline courses

 

 

 

 

 

 

V.1

Các môn học bắt buộc

Selective Courses

 

18

 

 

 

 

37

BSA2005-E

Quản trị chiến lược

Strategic Management

E

3

22

22

1

BSA2004-E

38

BSA2006-E

Quản trị nguồn nhân lực

Human Resources Management

E

3

35

8

2

 

39

BSA2022-E

Lãnh đạo

Leadership

E

3

35

8

2

 

40

BSA3050-E

Nghiệp chủ

Entrepreneurship

E

3

35

8

2

 

41

BSA3054-E

Quản trị công ty

Corporate Governance

E

3

35

8

2

 

42

BSA3055-E

Quản trị sáng tạo và sự thay đổi

Innovation Management and Change

E

3

35

8

2

 

V.2

Các môn học tự chọn

Elective courses

 

20/62

 

 

 

 

V.2.1

Các môn học chuyên sâu

Specific courses

 

 

 

 

 

 

V.2.1.1

Các môn học chuyên sâu về kế toán

Accounting Specialization

 

 

 

 

 

 

43

BSA3007-E

Kế toán quản trị

Managerial Accounting

E

3

35

8

2

BSA2001-E

44

BSA2013-E

Phân tích báo cáo tài chính

Financial Statement Analysis

E

3

30

13

2

BSA2018-E

45

BSA3009-E

Kiểm toán căn bản

Auditing

E

3

35

5

5

BSA2001-E

46

FIB3028-E

Chuyên đề kế toán

Special Topics

E

2

20

10

 

BSA2001-E

V.2.1.2

Các môn học chuyên sâu về tài chính

Finance Specialization

 

 

 

 

 

 

47

INE3057-E

Đầu tư

Investments

E

3

35

8

2

INE1051-E

48

FIB3030-E

Tài chính doanh nghiệp 2

Corporate Finance

E

3

35

10

 

BSA2018-E

49

FIB2003-E

Các thị trường và định chế tài chính

Financial Institutions and Markets

E

3

35

5

5

INE1051-E

50

FIB3031-E

Chuyên đề tài chính

Special Topics

E

2

20

10

 

BSA2018-E

V.2.1.3

 Các môn học chuyên sâu về Marketing

Marketing Specialization

 

 

 

 

 

 

51

BSA3013-E

Hành vi khách hàng

Consumer Behavior

E

3

35

8

2

BSA2022-E

52

BSA3012-E

Nghiên cứu Marketing

Marketing Research

E

3

35

8

2

BSA2022-E

53

BSA3053-E

Bán lẻ

Retail

E

3

35

5

5

BSA2022-E

54

BSA3033-E

Quản trị chiến lược thương hiệu

Strategic branding management

E

3

35

5

5

BSA2022-E

55

BSA3034-E

Chuyên đề Marketing

Special Topics

E

2

20

10

 

BSA2022-E

V.2.1.4

Các môn học chuyên sâu về Quản trị sản xuất

 Operations Management Specialization

 

 

 

 

 

56

BSA3035-E

Các mô hình ra quyết định

Decisions Models

E

3

35

5

5

INE1050-E

57

BSA3036-E

Quản trị dự án

Project Management

E

2

20

10

 

BSA2014-E

58

BSA3037-E

Chuyên đề quản trị sản xuất

Special Topics

E

2

20

10

 

 

V.2.2

Các môn học bổ trợ

 

Supporting Courses

 

59

INE3001-E

Thương mại quốc tế

International Trade

E

3

35

5

5

INE1051-E

60

INE3058-E

Thương mại điện tử

E-Commerce

E

3

35

5

5

INT1104-E

INE1051-E

61

FIB3024-E

Bất động sản

Real Estate

E

2

20

10

 

INE1051-E

62

INE3056-E

Chuyên đề kinh tế học

Special Topics

E

2

20

10

 

INE1051-E

63

BSA3038-E

Luật kinh doanh

Business Law

E

2

20

5

5

THL1057-E

64

BSA3040-E

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Corporate Social Responsibility

E

3

35

5

5

 

65

BSA3042-E

Môi trường xã hội, chính trị, luật pháp và đạo đức

Social, Political, Legal and Ethical Environment

E

3

35

5

5

 

66

BSA3044-E

Chuyên để kinh tế học

Special Topics

E

2

20

10

 

 

VI

Internship and graduate thesis

 

E

 

 

 

 

67

BSA4001-E

Thực tập 1

Internship 1 (the second year)

E

2

 

15

 

 

68

BSA4002-E

Thực tập 2

Internship 2 (the third year)

E

2

 

15

 

 

69

BSA4052-E

Khóa luận tốt nghiệp

Graduate thesis

E

7

 

 

 

 

 

 

Total

 

140

 

 

 

 

 

* Các môn học có mã E sẽ được giảng dạy bằng Tiếng Anh

Subjects with course code E are will be taught by English

  
 
Bài viết khác:
 
 
 
  VIDEO
 
 
  Chương trình Nhiệm vụ Chiến lược Nhiệm vụ Chiến lược

Trường Đại học Kinh Tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Địa chỉ: Phòng 309 nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel/ Fax: (84-4) 37950341 - Website: nvcl.ueb.edu.vn