Loading...

 

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO/ CURRICULUM

Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 140 tín chỉ, trong đó:

Total number of credits required: 140 credits, included:

-  Khối kiến thức chung trong ĐHQGHN:                                            37 tín chỉ

    General Courses                                                                                37 credits

    (Không tính các môn học GDTC, GDQP-AN và kỹ năng mềm)

(not include courses of Gymnastics, National Defense Training and Social Skills)

 

 - Khối kiến thức chung theo lĩnh vực                                                   10 tín chỉ

   Courses of specific field                                                                      10 credits

 

 - Khối kiến thức của khối ngành                                                           23 tín chỉ

    General basic courses of disciplines                                              23 credits

     + Bắt buộc                                                                                            18 tín chỉ

        Selective                                                                                            18 credits

     + Tự chọn                                                                                          5/10 tín chỉ

        Elective                                                                                           5/10 credits

 

-   Khối kiến thức của nhóm ngành                                                       21 tín chỉ

     Basic courses of disciplines groups                                               21 credits

     + Bắt buộc                                                                                            15 tín chỉ

        Selective                                                                                             15 credits

     +Tự chọn                                                                                             6/12 tín chỉ

        Elective                                                                                            6/12 credits

 

-   Khối kiến thức ngành và bổ trợ                                                           38 tín chỉ

     Discipline courses                                                                               38 credits

       + Bắt buộc                                                                                            18 tín chỉ

           Selective                                                                                           18 credits

       + Tự chọn                                                                                         20/62 tín chỉ

           Elective                                                                                        20/62 credits

 

-     Khối kiến thức thực tập và khóa luận tốt nghiệp                            11 tín chỉ

       Internships and graduate thesis                                                      11 credits

 

 

 

STT

No

Mã Môn học

Subject Code

Tên Môn học

Subject

Ngôn ngữ giảng dạy

Language Teaching

Số tín chỉ

Number of Credits

Giờ tín chỉ

Credit hours

Môn học tiên quyết

Prerequisite

Lý thuyết

Theoretical

Thực hành

Practical

Tự học

Self-Study

I

Khối kiến thức chung (General Courses)

Không kể các môn học từ 10-13

(not include the courses from 10th -13th )

 

37

 

 

 

 

1

PHI1004

Những nguyên lí của chủ nghĩa Mác-Lê nin 1

Basic Principles of Marxism-Leninism 1

V

2

21

5

4

 

2

PHI1005

Những nguyên lí của chủ nghĩa Mác-Lê nin 2

Basic Principles of Marxism-Leninism 2

V

3

32

8

5

PHI1004

3

POL1001

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Ho Chi Minh Ideology

V

2

20

8

2

 

4

HIS1002

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

Revolutionary policy of the Vietnam Communist Party

V

3

35

7

3

POL1001

5

FLF1105

Tiếng Anh A1

English Level A1

E

4

16 

40

4

 

6

FLF1106

Tiếng Anh A2

English Level A2

E

5

20

50

5

FLF1105

7

FLF1107

Tiếng Anh B1

English Level B1

E

5

 20

50

5

FLF1106

8

FLF1108

Tiếng Anh B2

English Level B2

E

5

20

50

5

FLF1107

9

FLF1109

Tiếng Anh C1

English Level C1

E

5

20

50

5

FLF1108

10

INT1004-E

 Tin học cơ sở

Basic Informatics

E

3

17

28

 

 

11

 

Giáo dục thể chất

Physical Education

V

4

4

52

4

 

12

 

Giáo dục quốc phòng

National Defense Education

V

7

53

42

10

 

13

 

Kĩ năng mềm

Soft Skills

E

3

21

5

4

 

II

Khối kiến thức theo lĩnh vực

Courses of specific field

 

10

 

 

 

 

14

MAT1092-E

Toán cao cấp

Advanced Mathematics

E

4

35

15

10

 

15

MAT1101-E

Xác suất và thống kê

Probability and Statistics

E

3

40

2

3

MAT1092-E

16

MAT1005-E

Toán kinh tế

Mathematics for Economists

E

3

26

19

 

MAT1101-E

III

Khối kiến thức theo ngành

General basic courses of disciplines 

 

23

 

 

 

 

III.1

Các môn bắt buộc

Selective courses

 

18

 

 

 

 

17

INE1050-E

Kin tế vi mô

Microeconomics

E

3

25

5

15

INE1050-E

18

INE1051-E

Kinh tế vĩ mô

Macroeconomics

E

3

25

5

15

INE1051-E

19

PEC1052

Lịch sử kinh tế Việt Nam

History of Vietnamese Economy

V

2

20

10

 

 

20

THL1057-E

Nhà nước và pháp luật đại cương

Introduction to State and Law

E

2

25

5

 

 

21

BSA2004-E

Quản trị học

Management

E

3

35

10

 

 

22

INE1052-E

Kinh tế lượng

Econometrics

E

3

22

21

2

INT1004-E

MAT1101-E

INE1051-E

23

BSA 2010

Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp

Business Ethical  and corporate culture

V

2

18

10

2

 

III.1

Các môn tự chọn

Elective Courses

 

5/10

 

 

 

 

24

BSA1056-E

Giao tiếp kinh doanh

Business Communication

E

3

35

10

 

 

25

BSA3051-E

Nghiên cứu hành vi và xã hội

Behavior and Social Research

E

3

33

10